شنبه, 15 آذر 1399
مشخصات عمومی
کد: 1939 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه معاینات ادواری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/23 مهلت دریافت اسناد: 1398/10/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/10/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/10/25
تاریخ انقضاء: 1398/10/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0