چهارشنبه, 2 مهر 1399
مشخصات عمومی
کد: 423 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه نوبت دوم ارتقاء سیستم روشنایی خط تولید وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/02/31 مهلت دریافت اسناد: 1399/03/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/03/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/03/11
تاریخ انقضاء: 1399/03/11
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0