يکشنبه, 17 اسفند 1399
مشخصات عمومی
کد: 2234 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه خرید دو دستگاه اکچویتورآب آسیابهای سیمان با ولو مربوطه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/11/14 مهلت دریافت اسناد: 1399/11/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/11/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/11/25
تاریخ انقضاء: 1399/11/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0