شنبه, 29 خرداد 1400
مشخصات عمومی
کد: 245 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه 220 تن گلوله های آسیاب وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1400/02/18 مهلت دریافت اسناد: 1400/02/26
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/02/26 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/02/26
تاریخ انقضاء: 1400/02/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0