يکشنبه, 3 بهمن 1400
مشخصات عمومی
کد: 1468 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تجدید مناقصه خرید الکتروموتور وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: بازرگانی اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1400/08/19 مهلت دریافت اسناد: 1400/08/29
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/08/29 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/08/29
تاریخ انقضاء: 1400/08/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

5.1.0.0
V5.1.0.0